OrganizersZhicheng Dou

Renmin University of China

Jiafeng Guo

Chinese Academy of Science

Yiqun Liu

Tsinghua University

Ting Jin

Hainan University

Xinyue Zhang

Hainan University

ASSIA Steering Committee